Home > Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) > Het risico: Ultraviolette straling

Het risico: Ultraviolette straling

29-06-2011

Een klein deel van alle zonnestralen is de ultraviolette straling (UV). UV-straling veroorzaakt in ons lichaam chemische processen die van levensbelang zijn, maar ook levensbedreigend.

Er zijn twee soorten UV-straling die de aarde bereiken. Vooral UVB-straling maar ook UVA-straling kan zonnebrand veroorzaken. Slechts een klein deel van de straling bereikt het aardoppervlak. Dit kan op den duur leiden tot meer gevallen van huidkanker.

Risico’s:

Blootstelling aan ultraviolette straling
Aandachtspunten/Maatregelen

Medewerkers die in de buitenlucht hun werkzaamheden verrichten dienen de mogelijkheid te hebben beschermende kleding te dragen.


Blootstelling aan ultraviolette straling ten gevolge van apparaten
Aandachtspunten/Maatregelen

Op een minder schadelijke vorm van UV-straling overschakelen. De schadelijkheid van UV-straling neemt af in de volgorde UVC > UVB > UVA.
Reflecties voorkomen. Bij het gebruik van UVC-straling in combinatie met metalen oppervlakken moet rekening gehouden worden met reflectie. De UV-installatie moet om die reden zorgvuldig geconstrueerd worden.

De bron of de omgeving afschermen. UV-straling kan worden beperkt door afscherming van de bron of afscherming van de omgeving. Voorbeelden van de laatst genoemde optie zijn: afgesloten cabines, scherm van glas of plexiglas of een gordijn.

Een andere manier om de UV-straling te reduceren is de werkzaamheid onder water uit te voeren. Een voorbeeld hiervan is plasmasnijden onder water.

UV-absorberende materialen toepassen. Bij gebruik van sterke UV-bronnen moeten wanden en plafonds behandeld worden met UV-absorberende materialen.

Organisatorische maatregelen toepassen. Wanneer bovenstaande maatregelen niet mogelijk zijn, kan de blootstelling aan UV-straling worden beperkt door organisatorische maatregelen. Te denken valt bijvoorbeeld aan:

  • de blootstellingsduur per werknemer verkorten door taakroulatie;
  • de bron opbergen of afdekken wanneer deze niet gebruikt wordt;
  • zo min mogelijk werknemers blootstellen door speciale aparte ruimten te creeren waar men gebruik maakt van bronnen met UV-straling;
  • de afstand tot de bron zo groot mogelijk maken.

Medewerkers zijn verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken. Wanneer bovengenoemde mogelijkheden onvoldoende of niet mogelijk zijn, moet de blootstelling aan UV-straling worden beperkt door middel van persoonlijke beschermingsmiddelen;

  • huid: beschermende kleding (bij voorkeur wol of leer);
  • ogen: (zonne)bril; volgens de NEN-EN-169 zijn er eisen gesteld aan de maximaal toelaatbare transmissiefactoren voor het UV- en zichtbare deel van het spectrum (een gewone veiligheidsbril biedt geen bescherming).

De kosten van de persoonlijke beschermingsmiddelen komen ten laste van de werkgever en niet van de werknemer. Speciale aandacht voor de gevaarsaspecten in het bedrijfshulpverleningsplan. Het plan regelmatig oefenen en indien daartoe aanleiding is aanpassen.

Onvoldoende toezicht
Aandachtspunten/Maatregelen

De leidinggevenden dienen toezicht te houden op het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Indien nodig moet een leidinggevende de medewerkers aanspreken op hun ongewenst gedrag en zonodig corrigerend optreden. Leidinggevenden en medewerkers maken hierover vooraf duidelijke afspraken.


Ontbreken van voorlichting en instructie
Aandachtspunten/Maatregelen

Zorg voor een planmatige regelmatige voorlichting en instructie, waarbij speciale aandacht nodig is voor nieuwe medewerkers.

Medewerkers dienen geinstrueerd te zijn over:

  • de gevaarsaspecten van ultraviolette straling;
  • gezondheidseffecten, acuut en op langere termijn;
  • de werking en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • hoe te handelen bij calamiteiten.

Medewerkers zijn verplicht mee te werken aan hun voorlichting en instructie.


Wet- en regelgeving
Arbo-wet: art. 3 Arbobeleid art. 5 Risico-inventarisatie en -evaluatie art. 8 Voorlichting en onderricht art. 9 Melding en registratie van arbeidsongevallen en beroepsziekten art. 11 Algemene verplichtingen van de werknemers art. 44 Kosten werkgever als gevolg van naleving van de wet

Arbobesluit: art. 6.12 Straling, toestellen

 

 

Voor u geselecteerd: Arbonormenboek 

 

Deskundigen op allerlei tereinen hebben voor de meest voorkomende werksituaties de normen bij elkaar gezocht. Hiermee bent u in staat te voldoen aan uw zorgverplichting ten aanzien van de arbeidsomstandigheden.

  

meer informatie

image_pdf

Deel dit bericht via: